จำนวนแถวใน Excel 2007 และ จำนวนแถวใน Excel 2010

จำนวนแถวในเอ็กเซล 2007 และ  จำนวนแถวในเอ็กเซล 2010

Microsoft Excel
Max. Rows
Max. Columns
Max Columns by letter
โปรแกรมอ็กเซล
จำนวนแถว
จำนวนคอลัมน์
ตัวสุดท้ายของคอลัมน์
Excel 2010
1,048,576
16,384
XFD
Excel 2007
1,048,576
16,384
XFD
Excel 2003
65,536
256
IV
Excel 2002 (XP)
65,536
256
IV
Excel 2000
65,536
256
IV
Excel 97
65,536
256
IV
Excel 95
16,384
256
IV
Excel 5
16,384
256
IV

หลายคนคงสงสัยเกี่ยวกับความสามารถและจำนวนแถว Excel 2007, จำนวนแถว Excel 2010
ว่าจำนวนมากกว่า จำนวนแถวใน Excel 2003 เท่าไหร่ วันนี้ผมก็เลยเอามาให้ดูครับ เผื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะซื้อตัวไหนไปใช้ให้เหมาะกับงาน

เพราะว่า Data Base MS SQL ของผมมันเยอะเวลา Export ออกมาเป็น Excel 2003 ติดปัญหาว่าจำนวนบรรทัดน้อย มาเจอข้อดีของ Excel 2007, 2010 แก้ปัญหาผมได้เยี่ยมไปเลยครับ
101iDEA

The following sections describe the maximum limits by feature in Microsoft Excel 2003.


Tip In Excel 2010, increased limits on rows, columns, charts, and other features expand the capacity and power of your spreadsheet.

Read an article or try Office 2010!

Worksheet and workbook specifications

Feature Maximum limit

Open workbooks Limited by available memory and system resources

Worksheet size 65,536 rows by 256 columns

Column width 255 characters

Row height 409 points

Page breaks 1000 horizontal and vertical

Length of cell contents (text) 32,767 characters. Only 1,024 display in a cell; all 32,767 display in the formula bar.

Sheets in a workbook Limited by available memory (default is 3 sheets)

Colors in a workbook 56

Cell styles in a workbook 4,000

Named views (view: A set of display and print settings that you can name and apply to a workbook. You can create more than one view of the same workbook without saving separate copies of the workbook.) in a workbook Limited by available memory

Custom number formats Between 200 and 250, depending on the language version of Excel you have installed.

Names in a workbook Limited by available memory

Windows in a workbook Limited by system resources

Panes in a window 4

Linked sheets Limited by available memory

Scenarios (scenario: A named set of input values that you can substitute in a worksheet model.) Limited by available memory; a summary report shows only the first 251 scenarios

Changing cells in a scenario 32

Adjustable cells in Solver 200

Custom functions Limited by available memory

Zoom range 10 percent to 400 percent

Reports Limited by available memory

Sort references 3 in a single sort; unlimited when using sequential sorts

Undo levels 16

Fields in a data form 32

Custom toolbars in a workbook Limited by available memory

Custom toolbar buttons Limited by available memory

Workgroup specifications

Feature Maximum limit

Users who can open and share a shared workbook (shared workbook: A workbook set up to allow multiple users on a network to view and make changes at the same time. Each user who saves the workbook sees the changes made by other users.) at the same time 256

Personal views (view: A set of display and print settings that you can name and apply to a workbook. You can create more than one view of the same workbook without saving separate copies of the workbook.) in a shared workbook Limited by available memory

Days that change history (change history: In a shared workbook, information that is maintained about changes made in past editing sessions. The information includes the name of the person who made each change, when the change was made, and what data was changed.) is maintained 32,767 (default is 30 days)

Workbooks that can be merged at one time Limited by available memory

Cells that can be highlighted in a shared workbook 32,767

Colors used to identify changes made by different users when change highlighting is turned on 32 (each user is identified by a separate color; changes made by the current user are highlighted with navy blue)

Calculation specifications

Feature Maximum limit

Number precision 15 digits

Largest number allowed to be typed into a cell 9.99999999999999E+307

Largest allowed positive number 1.79769313486231E+308

Smallest allowed negative number -2.2251E-308

Smallest allowed positive number 2.229E-308

Largest allowed negative number -1E-307

Length of formula contents 1,024 characters

Iterations 32,767

Worksheet arrays Limited by available memory. Also, arrays cannot refer to entire columns. For example, an array cannot refer to the entire column C:C or to the range C1:C65536. However, an array can refer to the range C1:D65535 because the range is one row short of the maximum worksheet size and does not include the entire C or D column.

Selected ranges 2,048

Arguments in a function 30

Nested levels of functions 7

Number of available worksheet functions 329

Earliest date allowed for calculation January 1, 1900 (January 1, 1904, if 1904 date system is used)

Latest date allowed for calculation December 31, 9999

Largest amount of time that can be entered 9999:59:59

PivotTable report specifications

Feature Maximum limit

PivotTable reports (PivotTable report: An interactive, crosstabulated Excel report that summarizes and analyzes data, such as database records, from various sources, including ones that are external to Excel.) on a sheet Limited by available memory

Unique items per field 32,500

Row (row field: A field that's assigned a row orientation in a PivotTable report. Items associated with a row field are displayed as row labels.) or column fields (column field: A field that's assigned a column orientation in a PivotTable report. Items associated with a column field are displayed as column labels.) in a PivotTable report Limited by available memory

Page fields (page field: A field that's assigned to a page orientation in a PivotTable or PivotChart report. You can either display a summary of all items in a page field, or display one item at a time, which filters out the data for all other items.) in a PivotTable report 256 (may be limited by available memory)

Data fields (data field: A field from a source list, table, or database that contains data that is summarized in a PivotTable report or PivotChart report. A data field usually contains numeric data, such as statistics or sales amounts.) in a PivotTable report 256

Calculated item (calculated item: An item within a PivotTable field or PivotChart field that uses a formula you create. Calculated items can perform calculations by using the contents of other items within the same field of the PivotTable report or PivotChart report.) formulas in a PivotTable report Limited by available memory

Charting specifications

Feature Maximum limit

Charts linked to a worksheet Limited by available memory

Worksheets referred to by a chart 255

Data series (data series: Related data points that are plotted in a chart. Each data series in a chart has a unique color or pattern and is represented in the chart legend. You can plot one or more data series in a chart. Pie charts have only one data series.) in one chart 255

Data points (data points: Individual values that are plotted in a chart. Related data points make up a data series. Data points are represented by bars, columns, lines, slices, dots, and other shapes. These shapes are called data markers.) in a data series for 2-D charts 32,000

Data points in a data series for 3-D charts 4,000

Data points for all data series in one chart 256,000

Line styles 8

Line weights 4

Area patterns (screen display) 18

Total area pattern and color combinations (color display) 56,448

Pattern and color combinations (color printer) 56,448 (the actual number depends on your printer and its software)

Page fields (page field: A field that's assigned to a page orientation in a PivotTable or PivotChart report. You can either display a summary of all items in a page field, or display one item at a time, which filters out the data for all other items.) in a PivotChart report (PivotChart report: A chart that provides interactive analysis of data, like a PivotTable report. You can change views of data, see different levels of detail, or reorganize the chart layout by dragging fields and by showing or hiding items in fields.) 256 (may be limited by available memory)

Data fields (data field: A field from a source list, table, or database that contains data that is summarized in a PivotTable report or PivotChart report. A data field usually contains numeric data, such as statistics or sales amounts.) in a PivotChart report 256

Calculated item formulas in a PivotChart report Limited by available memory

http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/excel-specifications-and-limits-HP005199291.aspx

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีแก้ปัญหาเปิดไฟล์ excel ช้า

การทำรายงานสถานะระบบไอที ISO 9001:2008